In Administratie

Meerdere provincies zullen de komende weken extern salderen met veehouderijen mogelijk maken. Met het Rijk hebben de provincies diverse waarborgen afgesproken om tot zorgvuldige openstelling over te gaan. Daarnaast maakt ook het Rijk natuurtoestemmingen met gebruikmaking van extern salderen mogelijk.  Voor natuurtoestemmingen zijn de provincies doorgaans bevoegd gezag, maar voor bepaalde natuurtoestemmingen is dat het Rijk.

Hiermee ontstaat een extra mogelijkheid voor initiatiefnemers in alle sectoren om projecten met stikstofuitstoot te realiseren, namelijk door stikstofruimte over te nemen van veehouderijen die geheel of gedeeltelijk stoppen. Bij elke transactie komt 30% van de overgenomen stikstofruimte ten goede aan de natuur, waarmee per saldo de depositie van stikstof daalt.
 
Over het zorgvuldig (gefaseerd) openstellen van extern salderen met veehouderijen zijn alle provincies al geruime tijd in overleg met betrokken sectoren. Op basis van de voortgang van dit overleg, waarbij in iedere provincie een brede afweging wordt gemaakt met alle sectoren, zal in provincies op verschillende momenten hierover worden besloten.

Gericht opkopen van agrariërs die willen stoppen

Het kabinet stelt  350 miljoen euro beschikbaar aan provincies voor de opkoop van veehouderijen. De maatregel is genomen om de stikstofdepositie op de N2000-gebieden te laten dalen. Door de opkoop van veehouderijen, komt er binnen een regio stikstofruimte beschikbaar. Deze ruimte zal worden ingezet voor natuurherstel, of om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken.

Provincies kunnen alleen op basis van wederzijdse instemming afspraken maken met een agrariër. Dit betekent dat de provincie in onderhandeling treedt met de agrariër en afspraken maakt over de opkoop van het bedrijf. Het sluiten van een overeenkomst met de provincie voor opkoop is dus niet verplicht.

Voor meer informatie kunnen agrariërs terecht bij hun eigen provincie. 

Zie: https://www.aanpakstikstof.nl/themas/landbouw/maatregelen/gericht-opkopen-van-agrariers-die-willen-stoppen

Recente berichten