In Administratie

Voorstel wijziging excretieforfaits per 2020

Medio juli is een voorstel tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet gepubliceerd met daarin een actualisatie van forfaitaire excretie van stikstof en fosfaat. Over het algemeen dalen de fosfaatnormen met enkele procenten. De stikstofnormen zijn, door een andere berekeningsmethode van gasvormige verliezen, veelal flink lager en dan met name bij dieren op vaste mest. Een andere wijziging is dat de omschrijving van enkele diercategorieën wordt aangepast.

Aanpassingen fosfaat- en stikstofexcretie rundvee

De melkproductieklassen minder dan 5.624 en meer dan 10.624 kg melk per koe per jaar vervallen en zowel aan de onder- als aan de bovenkant worden klassen toegevoegd waardoor na invoering van deze regeling de laagste klasse minder dan 2.625 kg melk per koe wordt en de hoogste meer dan 15.124 kg melk per koe per jaar. Dit kan forse consequenties hebben voor het aantal benodigde fosfaatrechten voor bedrijven met een hoge of een lage productie per koe.

Andere wijzigingen zijn:

  • opsplitsing diercategorie 102 in de categorieën 102 (jongvee 1 tot 2 jaar) en 103 (jongvee ouder dan 2 jaar);
  • opsplitsing diercategorie 122 in de categorieën 121 (overig vleesvee tot 1 jaar) en 122 (overig vleesvee van 1 jaar tot de slacht). Per saldo leidt dit meestal tot een hogere fosfaat- en stikstofexcretie ten opzichte van de ‘oude norm”.

Wijzigingen omschrijving diercategorieën rundvee

Bij de uitvoering van het fosfaatrechtenstelsel is gebleken dat de omschrijving van de diercategorieën op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd. De omschrijving wordt daarom verduidelijkt. Daarbij wordt echter ook een belangrijke wijziging doorgevoerd. Voormalige melkkoeien die niet meer worden gemolken, maar worden afgemest, blijven tot twaalf maanden na de geboorte van het laatste kalf tot diercategorie 100 ‘Melk- en kalfkoeien” behoren. Dit betekent dat men voor deze dieren over fosfaatrechten moet beschikken, ook al heeft men een bedrijf dat louter voormalige melkkoeien vetmest.

Definitieve regeling

Het voorstel heeft tot 14 augustus ter inzage gelegen. De wijzigingen zullen per 1 januari 2020 in werking moeten treden.

Recente berichten

Laat een reactie achter