HGS-Administratie-Ondernemer-Mestboekhouding-1720x635

Mestboekhouding

Mestverwerkingsplicht

Iedere agrariër moet elk jaar berekenen hoeveel dierlijke mest, stikstof en fosfaat er gebruikt mag worden. Als het vee meer fosfaat produceert, ontstaat er een bedrijfsoverschot. Een deel van de mest moet dan verwerkt worden. Hoe groot dat deel is, hangt af van de regio waarin uw bedrijf gevestigd is. Wij zijn volledig op de hoogte van alle rechten en plichten en helpen u graag bij het berekenen van uw bedrijfsoverschot. Heeft u daadwerkelijk een bedrijfsoverschot? Dan berekenen we vervolgens hoeveel mest u moet verwerken.

 

Het verwerken kan op drie manieren:

  • Vervoersbewijs dierlijke mest met opmerkingscode 61 (rVDM61)
  • Driepartijenovereenkomst (DPO)
  • Vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO)

 

Al met al een ingewikkelde administratieve taak. Wij hebben hier regelmatig mee te maken en zijn volledig op de hoogte van de wetgeving en de contracten die u nodig heeft. Wij helpen u hier dan ook graag mee.
 

HGS-Administratie-Ondernemer-Mestboekhouding-665x333

Gebruiksnormen mest

Het is niet de bedoeling dat u te veel dierlijke mest, stikstof en fosfaat op uw landbouwgrond gebruikt. Hoeveel u mag gebruiken om binnen de gebruiksnormen te blijven, kunt u ieder jaar berekenen. Bij de berekening van de gebruiksnormen wordt gekeken naar hoeveel grond en dieren u heeft en hoeveel mest er aan- en afgevoerd wordt.
Het is heel belangrijk dat u dit op de juiste wijze berekent, want de RVO en NVWA zien hierop toe. Zij controleren en handhaven. Gebruikt u te veel mest? Dan krijgt u een boete en wordt u mogelijk gekort op subsidies. Dit kunt u voorkomen, wij denken en rekenen graag met u mee.

 

Advies in dierrechten

Als veehouder heeft u dierrechten nodig om vee te mogen houden. Het soort vee dat u houdt en de hoeveelheid is hierbij van groot belang. Zo telt een vleesvarken bijvoorbeeld minder zwaar dan een fokzeug met een aantal biggen. Een leghen telt zwaarder dan een vleeskuiken. Deze waarden zijn gebaseerd op de hoeveelheid fosfaat in de mest. Als u melkvee houdt, heeft u fosfaatrechten nodig. Maar fosfaatrechten zijn weer niet voor alle runderen nodig. 

Heeft u te weinig varkensrechten, pluimveerechten of fosfaatrechten? Of juist te veel? Deze dierrechten kunnen verhandeld worden. Wij adviseren u hier graag bij.

 

Derogatie

Door middel van derogatie wordt de hoeveelheid dierlijke mest die over het land uitgereden mag worden verruimd. Uiteraard zijn hier voorwaarden aan verbonden. Zo moet u bijvoorbeeld onafgebroken van 15 mei tot en met 15 september 80% van uw landbouwgrond als grasland gebruiken. Derogatie geldt alleen voor mest van dieren die grazen, niet van staldieren. En u mag geen fosfaatkunstmest gebruiken. 

Daarnaast bent u verplicht om een bemestingsplan te maken. Hiervoor is het nodig dat er om de 4 jaar een monster van uw grond wordt genomen en geanalyseerd. Uit het analyserapport blijkt hoe u bewust kunt bemesten, zonder dat u de gebruiksnormen overschrijdt. Ook moet u onder andere in het plan opnemen hoeveel dieren u heeft, hoe ze gehuisvest zijn, hoe groot de mestopslagcapaciteit is en welke gewassen u verbouwt op welk perceel en op welke oppervlakte. 

Kortom: een behoorlijke administratie waarmee wij u graag helpen. Wij delen onze kennis en ervaring graag met u.
 

HGS-Administratie-Ondernemer-Mestboekhouding-400x400

Mestbeleid 2024

Het Nederlandse mestbeleid is afgeleid van de voorschriften in de Europese nitraatrichtlijn. Door dit beleid uit te voeren, wordt voorkomen dat het grond- en oppervlaktewater vervuild wordt door meststoffen. 

Met het oog op de toekomst is het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in 2023 veranderd. Zo kunt u bijvoorbeeld een hogere bijdrage ontvangen als u gebruik kunt maken van de eco-regeling. En ligt er een waterloop langs uw landbouwgrond? Dan is het verplicht om een bufferstrook aan te houden waarop u geen mest uitrijdt of gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. In grote lijnen blijft het GLB in 2024 hetzelfde als voorgaand jaar. Derogatie wordt in de jaren t/m 2025 afgebouwd, de normen worden stapsgewijs verlaagd. Hierdoor mag u minder mest uitrijden. Wel kunt u dan een beroep doen op Subsidie Behoud grasland bij afbouw derogatie (rvo.nl). Voor percelen in Natura 2000-gebieden of grondwaterbeschermingsgebieden krijgt u sowieso geen derogatievergunning meer. En al maakt u geen gebruik van derogatie: alle landbouwers moeten een bemestingsplan maken. Vanaf 2024 zijn er definitief Met nutriënten verontreinigde gebieden (NV-gebieden) (rvo.nl) aangewezen. In deze gebieden gaat de stikstofgebruiksnorm voor alle landbouwers omlaag. In Gelderland worden deze GWB-gebieden op zänd- en lössgronden extra maatregelen toegepast, met een verlaging van 10%.

Stoppersregeling

Wat natuurlijk grote gevolgen heeft is de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) (rvo.nl). Niet alleen voor het mestbeleid, maar zeker ook fiscaal. Voor deze regeling kunt u zicht aanmelden tot 05-04-2024, en mogelijk komt er verlenging tot eind 2024.

 

Uit navraag aan het adres van het ministerie van LNV blijkt dat de rijksoverheid de keuze van de inzetbaarheid van de vrijgekomen sloopmeters voor bouwkavels of nieuwe economische dragers bovenop voornoemde vergoeding over laat aan de gemeentes. Veel gemeenten hebben op dit moment nog geen beleid bepaald of deze sloopmeters inzetbaar kunnen zijn voor een Ruimte voor Ruimte of Rood voor Rood regeling. We merken dat veel ondernemers hier graag duidelijkheid over wensen voordat zij besluiten om deel te nemen aan de Lbv (+) regeling. Ons advies is om naast het indienen van de inschrijving voor de regeling te onderzoeken (bij gemeente) wat het rendement van deelname aan een Ruimte voor Ruimte regeling kan zijn ten opzichte van deelname aan de Lbv (+) regeling voordat u definitief besluit om deel te nemen. Meestal moet er dan eerst een principeverzoek ingediend worden bij de gemeente, die een ambtelijke periode doorloopt. Wilt u hier meer informatie over, vraag er gerust naar of we kunnen u doorverwijzen.

Wij zijn op de hoogte van alle veranderingen en adviseren en helpen u graag bij alle vraagstukken die u tegenkomt in uw agrarische administratie. Samen zorgen we ervoor dat alle voorwaarden en richtlijnen helder zijn, zodat u niet voor nare verrassingen komt te staan.
 

Hulp nodig bij uw agrarische boekhouding? Hulp nodig bij uw agrarische boekhouding?

Online boekhouden levert u tijdwinst op.

Hoe? Dat vertellen wij u in een vrijblijvend adviesgesprek.